เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร. : 061-9315747
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี