call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

account_box กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 367