messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box สภาเทศบาล
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 087-8768421
นายธวัชชัย วิวาสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 098-6205331
นายนพรัตน์ สายรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 081-0748931
นายกิมว้าย สุรพงษ์พิวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-9456818
ร.ต.อ.สมชาย พรหมขัติแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-7195483
นายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-6302125
นางสาววริฐา ธรสาธิตกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-7175894
นางสายกุหลาบ โพธิ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 044-569359
นายบุญมี บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 084-8336908
นายชำนาญ บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 098-7773073
นายวิทยา วิวาสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 061-6944634
นางสมพร สมดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 086-8759870
นางปราณี ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 086-8706508