เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 088-9993854
นางเอื้อย ทองทั่ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 082-2329829
นายอุดมทรัพย์ แดงบุญเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 087-2396829
นายทองพูน วิวาสุขุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 092-4367434
นายสถาพร บุญมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 084-2830883
account_box สภาเทศบาล
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 087-8768421
นายธวัชชัย วิวาสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 098-6205331
นายนพรัตน์ สายรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 081-0748931
นายกิมว้าย สุรพงษ์พิวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-9456818
ร.ต.อ.สมชาย พรหมขัติแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-7195483
นายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-6302125
นางสาววริฐา ธรสาธิตกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-7175894
นางสายกุหลาบ โพธิ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 044-569359
นายชำนาญ บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 098-7773073
นางสมพร สมดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 086-8759870
นางปราณี ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 086-8706508
นายวิทยา วิวาสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 061-6944634
นายบุญมี บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 084-8336908
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พ.จ.อ.อดุลย์ พรมมานอก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร. : 084-9459886
พ.จ.อ.อดุลย์ พรมมานอก
รองปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 084-9459886
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : 081-0748931
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 061-9315747
นายสุรชัย ศรีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 061-0462078
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 086-5393812
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. : 063-3338001
account_box สำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : 081-0748931
พ.จ.อ.วิชาญ ทนทาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. : 086-9000869
นายพงษ์ศักดิ์ กวดไต้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. : 091-8285845
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทร. : 065-9142557
นางสาวปุณิกา เปล่งปลั่งศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. : 088-2950614
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร. : 089-4255066
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน
นายชัยชนะพล เหลาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. : 080-0678936
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
โทร. : 093-1639792
นายจักรธร พลคชา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. : 093-5615225
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร. : 080-4667010
นางอินถวา วิวาสุขุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. : 093-0858641
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ


นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร. : 088-1098171

account_box กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 061-9315747
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
โทร. : -
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร. : 061-9315747
นางสาววีรนุช สีแดด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. : 083-3677855
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร. : 096-7869620
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. : 080-3633135
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีaccount_box กองช่าง
นายสุรชัย ศรีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 061-0462078
นายสุรชัย ศรีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร. : 061-9315747
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร. : -
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร. : -
account_box กองการศึกษา
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. : 063-3338001
นางสาวมุกรินทร์ พิมพ์จันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. : 083-4946821
นางสุจิน ผมงาม
ครู
โทร. : 090-4126198
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
โทร. : 065-3314229
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 093-5656221
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 089-7228621
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 098-6081299
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 094-3748446
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 086-5393812
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร. : -
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร. : 086-5393812
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร. : 088-7242853
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
โทร. : 085-7734277
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานเก็บขนขยะ
โทร. : 061-0505447
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. : -
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวมธุกุลยา พิมพ์สวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. : 063-7357979


× เทศบาลตำบลสำโรงทาบ