เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 879
เดือนนี้ 16,162
เดือนที่แล้ว 19,561
ทั้งหมด 27,296

account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
-
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
account_box สำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
โทร : 0846075979
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
โทร : 0846075979
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
โทร : 044569106
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
โทร : 044569106
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 093-487753
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 093-487753
นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานป้องกัน
โทร : 083-384223
นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานป้องกัน
โทร : 083-384223
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
โทร : 0821678068
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
โทร : 0821678068
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
โทร : 088-342514
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
โทร : 088-342514
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
โทร : 088-086605
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
โทร : 088-086605
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล
โทร : 044569106
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล
โทร : 044569106
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-109817
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-109817
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 090-017027
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 090-017027
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 083-387223
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 083-387223
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
account_box กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
ชนากานต์ เรียงเงิน
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
ชนากานต์ เรียงเงิน
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรชัย ศีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุรชัย ศีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายธิษณะ สาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธิษณะ สาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ)
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ)
account_box กองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารุณี พลนามอินทร์
ครู
นางวารุณี พลนามอินทร์
ครู
นางสาวนลินนิภา นามบุตร
ครู
นางสาวนลินนิภา นามบุตร
ครู
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์พิไล ใจศิลป์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์พิไล ใจศิลป์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลาวัลย์ วิวาสุข
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางลาวัลย์ วิวาสุข
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106