call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 088-9993854
นายเชิดพงษ์ จึงธนวัฒน์สกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 087-4424664
นายเชิดพงษ์ จึงธนวัฒน์สกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 087-4424664
นางเอื้อย ทองทั่ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 082-2329829
นางเอื้อย ทองทั่ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 082-2329829
นายทองพูน วิวาสุขุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 092-4367434
นายทองพูน วิวาสุขุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 092-4367434
นายสถาพร บุญมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 084-2830883
นายสถาพร บุญมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 084-2830883
account_box สภาเทศบาล
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร : 087-8768421
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร : 087-8768421
นายธวัชชัย วิวาสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร : 098-6205331
นายธวัชชัย วิวาสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร : 098-6205331
นายอุทัย โชติบุตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106
นายอุทัย โชติบุตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106
นายกิมว้าย สุรพงษ์พิวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-9456818
นายกิมว้าย สุรพงษ์พิวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-9456818
ร.ต.อ.สมชาย พรหมขัติแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-7195483
ร.ต.อ.สมชาย พรหมขัติแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-7195483
นายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-6302125
นายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-6302125
นางสาววริฐา ธรสาธิตกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-7175894
นางสาววริฐา ธรสาธิตกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 089-7175894
นางสายกุหลาบ โพธิ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 044-569359
นางสายกุหลาบ โพธิ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร : 044-569359
นายชำนาญ บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 098-7773073
นายชำนาญ บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 098-7773073
นางสมพร สมดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 086-8759870
นางสมพร สมดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 086-8759870
นางปราณี ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 086-8706508
นางปราณี ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 086-8706508
นายวิทยา วิวาสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 061-6944634
นายวิทยา วิวาสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 061-6944634
นายบุญมี บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 084-8336908
นายบุญมี บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร : 084-8336908
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุทัย โชติบุตร
รก.ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
นายอุทัย โชติบุตร
รก.ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาการผอ.กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาการผอ.กองคลัง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นายสนธยา อนุลีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายสนธยา อนุลีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
account_box กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสุรชัย ศีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุรชัย ศีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายธิษณะ สาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธิษณะ สาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างทั่วไป ( ผู้ช่วยธุรการ)
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างทั่วไป ( ผู้ช่วยธุรการ)
นายพงษ์ศิริ อินตา
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายพงษ์ศิริ อินตา
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
account_box กองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารุณี พลนามอินทร์
ครู
นางวารุณี พลนามอินทร์
ครู
นางสาวนลินนิภา นามบุตร
ครู
นางสาวนลินนิภา นามบุตร
ครู
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลาวัลย์ วิวาสุข
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางลาวัลย์ วิวาสุข
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายภัทราลักษณ์ สายหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล
นายภัทราลักษณ์ สายหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ กระทรวงการคลัง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
ระบบ SIS
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท