call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 230