call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายภัทราลักษณ์ สายหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล
นายภัทราลักษณ์ สายหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ กระทรวงการคลัง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
ระบบ SIS
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท