call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

account_box สำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นายสนธยา อนุลีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายสนธยา อนุลีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ กระทรวงการคลัง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
ระบบ SIS
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท