call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box สำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายชัยชนะพล เหลาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชัยชนะพล เหลาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปุณิกา เปล่งปลั่งศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวปุณิกา เปล่งปลั่งศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นายสนธยา อนุลีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายสนธยา อนุลีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56