เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box สำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : 081-0748931
พ.จ.อ.วิชาญ ทนทาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. : 086-9000869
นายพงษ์ศักดิ์ กวดไต้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. : 091-8285845
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทร. : 065-9142557
นางสาวปุณิกา เปล่งปลั่งศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. : 088-2950614
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร. : 089-4255066
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน
นายชัยชนะพล เหลาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. : 080-0678936
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
โทร. : 093-1639792
นายจักรธร พลคชา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. : 093-5615225
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร. : 080-4667010
นางอินถวา วิวาสุขุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. : 093-0858641
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ


นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร. : 088-1098171× เทศบาลตำบลสำโรงทาบ