เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box สำนักปลัด
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 063-3338001
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : 081-0748931
พ.จ.อ.วิชาญ ทนทาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. : 086-9000869
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นางสาวปุณิกา เปล่งปลั่งศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชัยชนะพล เหลาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
ผู้ช่วยนักทรัพยกรบุคคล
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ