messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองการศึกษา
นายปฏิภาณ หลักเพชร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร. : 082-7540305
นางสาวมุกรินทร์ พิมพ์จันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. : 083-4946821
นางสุจิน ผมงาม
ครู
โทร. : 090-4126198
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
โทร. : 065-3314229
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 093-5656221
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 089-7228621
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 098-6081299
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. : 094-3748446