ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโอ้วกวง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง