ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง