ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง