ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง