ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะชุมชนห้วยแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง