ชื่อเรื่อง : ขอความร่วมมือ เรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(ผู้มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ) ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : QR CODE ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ) สำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฝนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ชื่อไฟล์ : Q25BWD8Mon105716.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้