ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโอ้วกวง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง