ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์