เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 119
การดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
การเเจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 109
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามตรา 22
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
การขออนุญาติเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามตรา 21
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
การขออนุญาตการเคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
การแจ้งถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
การเเจ้งขุดดิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 112
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
การชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 106
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 101
การจดทพเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบการพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 89
การจดทพเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 108