เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow คำสั่ง
ที่ 075/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ที่ 076/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ที่ 077/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ 078/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ 079/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ที่ 101/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ที่ 101/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ที่ 103/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ที่ 104/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ที่ 107/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ที่ 070/2565 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล

ที่ 071/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

ที่ 072/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ที่183/2564 เรืองมอบหมายหน้าวามรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเเทศบาล

ที่ 084/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาล

ที่ 210/2565 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ที่ 211/2565 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1

ที่ 345/2565 เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายงานในหน้าที่ปลัดเทศบาลและภายในสำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ที่ 415/2565 เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ปลัดเทศบาลและภายในสำนักปลัดเทศบาล