เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 56
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2560-2564)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526ฉบับที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
กฎกระทรวงออกตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
พรบ-วธีปฏิบัติตราชการทางปกครอง-(ฉบับที่3)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
กฎกระทรวงกําหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
กฎกระทรวงกําหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14 ) พ.ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่2
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่2 พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่2)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่2)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐนการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของางราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
ความรู้กับหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ2
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่านด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 56
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 59
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างดาวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษำร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
ความรู้เกี่ยวกับดำเนินทางการวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
ประมวลกฎหมายอาญา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 56
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 58
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่แงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14 ) พ.ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14 ) พ.ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 2542
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติองค์การบริหารแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2555
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 57
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
พระราชบัญญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2553
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 44
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 43
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 42
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 43
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 44
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48