call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาขอบริการยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่างประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ กระทรวงการคลัง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
ระบบ SIS
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท