ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานการคลัง ปกครอง บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานการคลัง ปกครอง บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานการคลัง ปกครอง บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานการคลัง
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกองคลังเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ รักษาการผอ.กองคลัง
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : นายช่างโยธา
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ควบคุมดูแลงานกองการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติหน้าที่การสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติหน้าที่การสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติหน้าที่การสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติหน้าที่การสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ มอบคำสั่งภายในกอง
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ มอบคำสั่งภายในกอง
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดการด้านสุขาภิบาล
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลงานสุขาภิบาล
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดการด้านสุขาภิบาล
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดการด้านสุขาภิบาล
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานเก็บขยะเปียก
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สัตวบาล
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานเก็บขนขยะ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สัตวบาล
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานเก็บขนขยะ
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล